In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Home
Beseda s pánom starostom PDF Tlačiť E-mail
 
Žiacky parlament PDF Tlačiť E-mail

Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k pani riaditeľke a pedagógom na pracovných poradách, ktorých sa žiacky parlament 3x ročne zúčastňuje. Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!
Zoznam členov  Šk. r. 2022/2023
Vedúca:Mgr. Katarína Knotková
Predseda:Radka Jarabová
Podpredseda:Samuel Žír
4.A: Damián Kaňka, Pavlína Kubíková
4.B: Martin Šemrinec, Izabela Pajtinková 
5.A: Daniel Krištof, Samuel Chamraz
6.A: Daniela Holková, Maxim Buchbauer
6.B: Mariel Májeková, Adam Stračár
7.A: Dušan Jurkáček, Izabela Jurišová
7.B: Samuel Zeman, Samuel Krét
8.A: Katarína Kassayová, Henrieta Hudecová
9.A: Sabína Krebsová, Radka Jarabová
9.B: Soňa Piešťanská, Samuel Žír
 
Krúžkova činnosť PDF Tlačiť E-mail
  Krúžky v školskom roku 2022/2023
Vyučujúci Názov krúžku
Mgr. Natália Seličová,
Mgr. Ľubica Vávrová
Športovo-pohybové hry pre 1.stupeň
Mgr. Agnesa Dulanská Hravé čítanie pre 1.stupeň
Nikoleta Kolmosová Športovo-pohybové hry pre 8.ročník
Mgr. Michaela Pašková Čarovné farbičky pre 1.stupeň
Mgr. Renáta Olšovská Príprava na prijímacie pohovory – SJ 9. ročník
Mgr. Martina Baluchová,
Mgr. Laura Blechová
MIN -GYM – 1.stupeň( základy športovej gymnastiky a loptové hry)
Mgr. Zuzana Venclová Hravá angličtina 3.-7.ročník
Mgr. Katarína Knotková Slovenčina hrou pre 5.ročník
Mgr. Laura Blechová Florbal pre 5. -7.ročník
Mgr. Lucia Rudavská Príprava na prijímacie pohovory – MAT 9.ročník
Mgr. Janette Mrázová Rozvíjanie špecifických funkcií
Ing. Mája Benkovská Úspešný botanik  6.-7. ročník
PaedDr. Lenka Gavorníková Matematika hrou pre 5. ročník
Mgr. Helena Kalenská Turistický krúžok 6.- 8.ročník
Mgr. Helena Kalenská Tvorivé dielne pre 2.stupeň
Mgr. Ivana Címerová Hravé čítanie 3.-4. ročník
   
   
   
 
Špeciálne triedy PDF Tlačiť E-mail

Špeciálne triedy pre deti s mentálnym postihom
Pedagogická teória priznáva špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby ktorémukoľvek dieťaťu, ktoré v akomkoľvek období svojho vývinu nedokáže napredovať.  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

V aktuálnom školskom roku na našej škole prebieha výchovno-vzdelávací proces žiakov so zdravotným znevýhodnením vo dvoch špeciálnych triedach pre deti s mentálnym postihom. Výchova a vzdelávanie žiakov sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia sú žiaci vzdelávaní podľa učebných osnov pre variant A, B.

V špeciálnej triede 3.C, kde pracuje i asistentka učiteľa sa vzdeláva 8 žiakov. Z toho  4 žiaci podľa  variantu A,  4  žiaci  podľa variantu B.
V  9.B  triede sa učí 9 žiakov podľa variantu A.
Žiaci sa vzdelávajú podľa platného štátneho vzdelávacieho programu ( ISCED 1)  a školského vzdelávacieho programu DÚHA (D - dôvera, Ú - úspech, H - hravosť, A - aktivita)

Pedagógovia majú možnosť používať všetky  názorné pomôcky, ktoré používajú i žiaci v bežných triedach. Pre ľahkú unaviteľnosť majú deti k dispozícii napr. aj relaxačnú zónu v triede, počítače.  Vzdelávanie sa realizuje aj v odborných učebniach. V počítačových učebniach  si žiaci osvojujú základy počítačovej gramotnosti. Žiaci využívajú na vyučovaní multimediálne učebne, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami a priebežne dopĺňané o nové výukové programy.  Netradičné priestory  novej knižnice s čitárňou im spestrujú hodiny čítania a slohu.  Pokusy z fyziky  a chémie sa realizujú v  laboratóriách. Na predmety etická, náboženská, hudobná, výtvarná a telesná výchova  sú žiaci začlenení do bežných tried. Manuálne zručnosti si zdokonaľujú na pracovnom vyučovaní - na školskom pozemku, v školskej kuchynke, v školskej dielni. Zúčastňujú sa  výletov, výchovných koncertov, exkurzií a všetkých  školských akcií  spolu s deťmi z bežných tried.

Špeciálne pedagogičky sa zapájajú do rôznych súťaží a projektov. 
 

  • V roku 2015 nás  sumou 19 000,- €  finančne podporilo MŠ SR v rozvojovom projekte "Odstránenie stavebných bariér - Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím" na  zabezpečenie šikmej schodiskovej plošiny pre telesne postihnutých žiakov.

  • V roku 2013  sme získali finančné prostriedky z MŠ SR v rozvojovom projekte Žiaci so zdravotným postihnutím 2013, vďaka ktorému môžu teraz zdravotne znevýhodnené deti využívať počítačové aplikácie programu FONO 2 (rozcvička, asociácie, nácvik, testovanie, pexeso). Tieto sú zamerané na rozvoj motoriky artikulačných orgánov, vnímanie, správne pochopenie jednotlivých pojmov v súvislostiach a triedenie do sémantického systému. Precvičovanie jednotlivých pojmov, oboznámenie sa s ich hlasovými, obrazovými a zvukovými podobam  Systém SCOLA FM určený pre sluchovo postihnutých žiakov zlepšuje výučbu jazyka, podporuje sociálny vývoj detí a tohlavne v situáciách, keď sa niečo učia. Dovoľuje žiakom počuť lepšie výklad učiteľa a tiež sa zapájať do rozhovoru so spolužiakmi a učiteľom. Výhodou systému je, že vzdialenosť od hovoriaceho už nie je prekážkou pre čisté počúvanie. Je to tým, že počuteľným bodom je vlastne miesto, kde je umiestnený prijímač SCOLA. Je veľmi dôležité, aby sa zdravotne postihnuté deti včlenili do spoločnosti a robili všetko to, čo robia ostatné deti. Keďže sa nedokážu sústrediť dlhší čas na jednu činnosť, potrebujú často meniť metódy a formy práce. K tomu im pomáhajú rôzne špeciálne učebné pomôcky, ktoré sme taktiež zakúpili  napr.: Prevliekačka – ruky, Štvorcová mozaika, Hracie karty – mozaika, Pentomino, Pentomino – sada kariet 1, Pentomino – sadakariet 2, Geometrické tvary, Geometrické tvary – 2, Geometrické tvary – 4 kocky, GeoLinks - Geometrické tvary.
  • V roku 2011 sme vďaka MŠ SR boli úspešní v projekte Stop bariéram 2011, ktorého cieľom bolo pomocou kompenzačných pomôcok uľahčiť deťom s ťažkým zdravotným postihnutím osvojenie si základných školských zručností a schopností, vytvoriť  im vhodné podmienky rešpektujúc ich zdravotný stav. Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie výškoko nastaviteľného edukačného stola so stoličkou a príslušenstvom, ďalej sme zakúpili PC zostavy,  dotykový monitor, klávesnice  Intellikeys a polohovacie vaky.
  • V roku 2010 sme vďaka ING Šanca pre deti 2010 získali grant na projekt Pôjde nám to ľahšie zameraný na rozvoj  fonematického sluchu. Program napomáha odhaliť deficity v sluchovej diferenciácii hlások, ktoré majú dištinktívne príznaky. V aplikácii Fonematický sluch si pedagóg môže zvoliť kombináciu všetkých hlások, alebo len deficitných. V aplikácii je možné bližšie špecifikovať umiestnenie rozdielnych foném či už na začiatku, v strede alebo na konci slova, prípadne počet slabík v slovách. Navyše sa dajú vybrať konkrétne fonémy, ktoré je podľa špeciálneho pedagóga potrebné precvičiť.  Žiak môže cvičiť za i bez asistencie učiteľa, avšak výsledky testovania sa pedagóg má možnosť dozvedieť podľa zápisu, ktorý mu program zabezpečuje. Žiak nemusí byť priamo konfrontovaný s úspešnosťou cvičenia, čím sa odbúrava jeho prípadný stres.Hravou, nenásilnou formou očakávame vzbudenie záujmu detí o učenie, získavanie sebadôvery, zlepšenie komunikačných schopností...
     
  • V roku 2006  sme  vďaka Komunitnej nadácii Bratislava získali grant  na projekt Krídla pre budúcnosť a mohli sme zakúpiť výučbové a vzdelávacie programy zamerané  na zmyslovú a rozumovú výchovu, slovenský jazyk a matematiku. Jeden z programov slúži na poznávanie symbolických obrázkov a zostavovanie jednoduchých viet. Symbolické obrázky sú ozvučené, takže žiaci si môžu spojiť zvukový vnem, obrázok i text do jedného celku. Zvukový sprievod obrázku môže pedagóg zmeniť a založiť tak nový variant pojmu. Táto možnosť je predovšetkým využívaná pri tvorbe viet, kde je možné uchovať správne gramatické tvary jednotlivých slov. Ďalšou možnosťou programu je vkladanie vlastných obrázkov (napríklad zoskenovaných fotografií), ktoré je možné následne využívať vo všetkých úlohách programu. Nové obrázky sa dajú pomenovať a ozvučiť. Ich samozrejmosťou je ľahké ovládanie, jednoduché nastavenie úrovne náročnosti, pestré prostredie a nechýbajú ani krátke a veselé animácie i odmena za správne vyriešenie úloh.

Naším cieľom je pomocou špeciálnych výchovno-vzdelávacích metód, foriem a prostriedkov poskytnúť výchovu a vzdelanie deťom so zdravotným znevýhodnením a tiež deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre  tieto deti je  otvorené oddelenie školského klubu, kde sa majú možnosť pod vedením vychovávateľky pripravovať na vyučovanie, nakoľko doma nemajú vytvorené vhodné podmienky. Taktiež  plnia  väčšinu mesačných aktivitít  ŠKD (viď hlavnú stránku - školský klub detí) a sú aktívne zapojení i v krúžkovej činnosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriavame na tvorivú motiváciu k zažívaniu úspechu. Nevychádzame z individuálnych nedostatkov, ale naopak, zdôrazňujeme to, čo je na mentálne postihnutom jedincovi pozitívne, na čom sa dá budovať. Poznávame nielen problémy žiaka pri učení, ale najmä jeho prednosti, budujeme na jeho schopnostiach.
Usilujeme sa dosiahnuť u žiakov najvyšší stupeň socializácie, najširšie a najúspešnejšie pracovné a spoločenské uplatnenie. Príkladom toho sú už dnes í absolventi Odborných učilíšť v Bratislave a Trnave.

 
Zamestnanci školy PDF Tlačiť E-mail

Triedni učitelia: Trieda Śkolský e-mail
Mgr. Ľubica Vávrová 1.A           Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Agnesa Dulanská 1.B     Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Natália Seličová 2.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Bc. Kristína Nemcová 2.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Katarína Kovárová 3.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Viera Motlíková 3.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Michaela Pašková 4.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Ivana Címerová 4.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
PaedDr. Lenka Gavorníková 5.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Mája Benkovská 6.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Katarína Knotková 6.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Ana Chvílová 7.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Lucia Rudavská 7.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Alexandra Lazarová 8.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Zuzana Venclová 9.A Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Renáta Olšovská 9.B Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Janette Mrázová Špeciálna trieda Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
     
Učitelia bez tried :    
Mgr. Amália Benkovičová učiteľka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Marta Pfeilerová riaditeľka školy Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
MgrJuraj Nôta zástupca riaditeľa  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Martina Baluchová zástupca riaditeľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Alexandra Lazarová šk. dig.koordinátor Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Lucia Arpášová asistent/ učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Lenka Kopáčová asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jana Školeková asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Miroslava Zelenková asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zuzana Dinušová asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jana Ficeková asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Helena Kalenská asistent /učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Laura Blechová šp. pedagóg/učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ivana Kratochvílová asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Nikoleta Kolmosová asistent učiteľa Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zuzana Baumgartnerová asistent /učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Tereza  Cabicarová PhD. asistent/učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Ján Kliment p. farár Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Janette Mrázová špeciálny pedagóg Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Mája Benkovská výchovný poradca Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Veronika Hurbanová učiteľka MD  
Mgr. Lenka Karlová učiteľka MD  


Správni zamestnanci :
Zuzana Jánošová ekonómka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Viola Šimeková administratívny referent Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Helena Diviaková upratovačka  
Marcela Pulmannová upratovačka  
Miriama Mrázová upratovačka  
Jarmila Juhanusová upratovačka/informátorka  
Školský klub detí:
Darina Hučková  vedúca vychovávateľka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jana Turanská vychovávateľka/učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Soňa Vaššová vychovávateľka/učiteľ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Anna Lovíšková  vychovávateľka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ivana Kratochvílová vychovávateľka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Zuzana Dávidová vychovávateľka MD  
Náboženskú výchovu vyučujú:
Mgr.Zuzana Havelková katechétka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Agnesa Dulanská učiteľka Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Mgr. Ján Kliment pán farár Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Školská jedáleň :
Beáta Klímová vedúca ŠJ  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Oľga Šarkozyová pomocná kuchárka  
Jarmila Koutná pomocná sila  
Jana Bužiková pomocná sila  
Mária Balintová pomocná sila  
 
<< Začiatok < Dozadu 121 122 123 124 125 126 127 Dopredu > Koniec >>

Stránka 127 z 127