In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Školský podporný tím
Školský podporný tím PDF Tlačiť E-mail

V našej škole sme sa rozhodli ísť cestou budovania inkluzívnej kultúry. Vytvárame inkluzívne prostredie, v ktorom je každý vítaný a prijímaný so svojou jedinečnosťou, tak aby mohol optimálne rozvíjať svoj potenciál.
Škola disponuje v súlade s § 84a) a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom. Prostredníctvom školského podporného tímu plní úlohy poradenstva a prevencie, koordinuje inkluzívne vzdelávanie. Spolupracuje so zariadením poradenstva a prevencie a inými subjektami, ktoré podporujú žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Členovia školského podporného tímu fungujú v bežných činnostiach samostatne a vykonávajú činnosti, ktoré majú v náplni práce. Tím sa pravidelne stretáva a spoločne rieši aktuálne problémy, požiadavky a potreby zo strany vedenia školy, učiteľov, rodičov, žiakov.
Ich činnosť je zameraná na individuálne intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, mediáciu a podporu spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, besedy a diskusie, účasť na rodičovských združeniach a i.
 

Kto tvorí školský podporný tím?
 • výchovný poradca
 • koordinátor prevencie
 • školský špeciálny pedagóg
 • zástupca asistentov učiteľa
 • vedúca MZ, vedúce PK
 • vedúca ŠKD


Školský špeciálny pedagóg
Jeho úlohou je:

 • vytváranie rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní žiakovi alebo skupine žiakov, pomoc pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér,
 • podieľanie sa na vypracovaní individuálnych plánov pre deti so ŠVVP v spolupráci s učiteľmi,
 • reedukácia so začlenenými žiakmi za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií,
 • monitorovanie zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálnych vzťahov v triede,  podľa potreby spolupráca s ostatnými členmi podporného tímu, vykonávanie intervencie,,
 • poskytovanie kompletného špeciálno-pedagogického servisu žiakom,
 • poskytovanie konzultácií a poradenstva pedagógom, vychovávateľom a rodičom dieťaťa,
 • spolupráca s poradenskými inštitúciami.
 
      Mgr. Iveta Ondrovičová                                                            Mgr. Janette Mrázová
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                                           Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Výchovný poradca

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
 
      Ing. Mája Benkovská
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Asistenti učiteľa
 • Asistent učiteľa pomáha pri zabezpečovaní plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu v triede.
 • Bezprostredne spolupracuje s učiteľom na základe odporúčaní špeciálneho pedagóga.
 • Pomáha a podporuje deti so špecifickými potrebami priamo na vyučovaní, v triede i mimo nej.
 • Precvičuje a upevňuje si s nimi učivo, pripravuje sa s nimi na testy.
 • Upravuje pre ne učebné materiály, zabezpečuje kompenzačné pomôcky.
 • Podporuje rozvoj správnych pracovných návykov detí a ich sociálnych kompetencií.
 
Zuzana Dinušová – zástupca AU
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zuzana Baumgartnerová
Zuzana Dávidová
Gabriela Ercolano
Jana Ficeková

Nikoleta Kolmosová
Lenka Kopáčová
Ivana Kratochvílová
Adriana Poláková                                                           
Jana Školeková                                                                      
Jana Šperglová
                                                 
                                                   

Koordinátor prevencie

 • Plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí.
 • Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou), u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí.
 • Zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • V rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.
 • Sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou.
 • Koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou.
 • Informuje žiakov, ich zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení a o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí.
 • V rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušnými poradňami, ktoré poskytujú metodickú pomoc.
      Mgr. Helena Kalenská
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Užitočné linky