In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home GDPR
GDPR PDF Tlačiť E-mail

VYHLÁSENIE

prevádzkovateľa o súlade so zákonnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o súlade s nariadením GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s Vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/ 2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
 
Ako štatutár prevádzkovateľa

Základná škola Rohožník, 906 38 Rohožník č. 399

vyhlasujem, že zabezpečíme, aby osobné údaje a iné citlivé údaje obsiahnuté v našich informačných systémoch boli chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akémukoľvek inému neprístupnému spôsobu spracúvania.
 
Vyhlasujem, že na dosiahnutie tohto cieľa využijeme všetky organizačné, personálne a informačné možnosti v súlade s dobrými mravmi a rozumnou mierou nákladovosti.
 
Zaväzujeme sa pracovať v súlade a s rešpektovaním platnej legislatívy Slovenskej republiky a platných medzinárodných noriem a v maximálnej možnej miere chrániť osobné údaje v našich  informačných systémoch.
Všetky zlepšenia a postupy informačnej bezpečnosti budeme v budúcnosti zavádzať v súlade s medzinárodnými normami (napr. STN ISO/IEC 27005)
 
Za ochranu osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a poučené oprávnené osoby prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ splnil zákonnú povinnosť určenia zodpovednej osoby. Zodpovednou osobou je  Mgr. Juraj Nôta, tel. č.: 034/6588194, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Rovnako si prevádzkovateľ splnil povinnosť oznámiť zodpovednú osobu na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika. Číslo registrácie  nahlásenia zodpovednej osoby 4601.
 
Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že si splnil i zákonnú povinnosť vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa § 42 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému predchádzala analýza  a  zmapovanie cyklu osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ vyhotovil Záznam o spracovateľských činnostiach podľa § 37 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vypracovaný dokument ochrany osobných údajov prevádzkovateľa zohľadňuje i požiadavku konkretizácie prijatia vhodných bezpečnostných opatrení a poskytovania informácií dotknutej osobe podľa § 29 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Prevádzkovateľ dbá na dodržiavanie Oznamovania porušenia ochrany osobných údajov úradu a oznamovania porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa § 40 ods. 1 zákona a § 41 ods. 1 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv a zároveň sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak dotknutá osoba rozhodla podať žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ rovnako poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.
 
Vyhlásenie k webovej stránke:

Webové stránky http://www.zsrohoznik.sk/  vlastní a prevádzkuje prevádzkovateľ škola – Základná škola Rohožník, 906 38 Rohožník č. 399

Kontaktné údaje prevádzkovateľa email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel. č.: 034/6588194

Prevádzkovateľ prijal záväzok a hlási sa k dodržiavaniu zákonných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov jednotlivcov navštevujúcich a využívajúcich tieto webové stránky.
 
 
 
Rohožník, 20. 11. 2018                                                                                         Mgr. Marta Pfeilerova, riaditeľka školy Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Základná škola Rohožník, 906 38 Rohožník č. 399

zastúpený: Mgr. Martou Pfeilerovou, riaditeľkou školy  
IČO : 31810284
 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).
 
Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.
 
V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a)       účele spracúvania osobných údajov,
b)       kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)        identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d)       dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)       práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f)         práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,  
g)       zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h)       existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 
Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 
Sprostredkovateľmi spoločnosti pri spracúvaní osobných údajov sú tieto subjekty:
Obchodné meno Sídlo spoločnosti IČO agenda údajov
aSc Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7, 81103 Bratislava 31361161 softwaru – IS aSc
Asthon, s.r.o. Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky 36681181 Informačné technológie
LUKA TEAM s.r.o. 1.mája 2379/43, 901 01 Malacky 44199902 agenda BOZP
BELJA, s.r.o.  Moyzesova 829/24, 905 01 Senica 36276634 agenda PO 
 
Zodpovedná osoba
V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil
zodpovednú osobu:  Mgr. Juraj Nôta
ktorá
a)     poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b)     monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c)     poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d)     spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e)     plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.
 
Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:
 
Mgr. Juraj Nôta  – zodpovedná osoba

osobne: priamo v škole na adrese ,  906 38 Rohožník č. 399

telefonicky: 034/6588194
elektronickou poštou: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
 
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.