In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Školský klub detí
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail

                                 Výchovný program Školského klubu detí pri ZŠ Rohožník

                                                                            Školský rok 2023/2024
                                                                                  Žir@fka


                                                                                                  Život
                                                                                                Radosť
                                                                                               Fantázia
                                                                                               Kamarát

Harmonogram činnosti ŠKD
Činnosť v ŠKD : 

Ranná družina:       6.30 hod. -  7.40 hod.        

Vydávanie obedov:           11:40 - 13:45 hod.


Vychovávateľky:
 Darina Hučková - vedúca ŠKD
Jana Turanská
Simona Trojáková
Diana Kalenská
Mgr. Helena Kalenská


 
 Pravidelná činnosť ŠKD 

 Vychovávateľky denne zodpovedne zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí so zreteľom na rozvoj a  upevňovanie vedomostí,   zručností , postojov, získaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti v klube.
  Prostredníctvom zmysluplnej cieľavedomej činnosti   rozvíjajú kľúčové kompetencie detí .
  Organizujú rôzne krátke zábavné činnosti, vedomostné kvízy, športové súťaže a estetické aktivity, rozvíjajúce manuálne zručnosti detí. Formou besied sa deti zoznamujú s rôznymi zaujímavými profesiami ľudí : učiteľ, lesník, hasič kvetinárka, vojak, kozmetička, predavačka.
   Deti získavajú poznatky a informácie o významných dňoch v roku, pripomínajú si ich.

 Hlavnými úlohami bude:
 •  rozvíjať osobnosť, formovať mravné vedomie, rozvíjať tvorivé myslenie,
 •  rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa , rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, upevňovať nadobudnuté vedomosti , venovať sa  slaboprospievajúcim deťom
 •  formovať kladný vzťah ku knihe, zapájať sa do  čitateľskej gramotnosti, podporovať  recitačné súťaže, podporovať čitateľské aktivity/ Záložka do knihy/, formovať kladný vzťah detí v ŠKD ku knihám, využívať odbornú  a detskú literatúru
 •  spolupracovať s mimovládnymi organizáciami
 •  venovať pozornosť dopravnej výchove, rešpektovať dopravné predpisy a  dopravné značky
 •  posilniť základy národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie  sa , vyjadrovať svoj názor, výchovu zamerať na  kladný vzťah k osobám so   zdravotným  postihnutím,  predchádzať  všetkým formám diskriminácie , xenofóbie, intolerancie a rasizmu - venovať pozornosť  deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a integrovaným deťom,
 •  pripomínať ľudské práva detí, riešiť problémy
 •  získavať poznatky a informácie o významných dňoch v roku, pripomínať si ich
 •  pochopiť základné princípy ochrany ŽP, poznávať rastliny a živočíchy v regióne
 •  separovať odpad, učiť deti  triediť odpad, vedieť ho  vhodne  využiť
 •  zapájať sa do projektov , propagovať  globálnu, osvetovú, regionálnu  úroveň
 •  posilňovať prevenciu proti drogám a iným závislostiam
 •  rozvíjať manuálne zručnosti detí, rozvíjať základy tvorivých zručností
 •  upevňovať fyzické a duševné  zdravie detí, preferovať  zdravý životný štýl formou  ochutnávok ovocia, zeleniny, podporiť Mliečny deň, Duševné zdravie, Biela pastelka
 •  zlepšovať vzťahy medzi vychovávateľkami a deťmi,
 •  podporovať pohybové aktivity, uskutočniť  besedu s vedúcou jedálne
 •  pomenovať základné pojmy v oblasti finančnej gramotnosti / beseda  s predavačkou, navštíviť obchody, naučiť deti  používať peniaze  v praxi