In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Projekty
Projekty
Škola priateľská k deťom PDF Tlačiť E-mail

 alt      alt
 
Program Škola priateľská k deťom je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - deti, pedagógov aj rodičov, pričom podstatným prvkom je participácia detí na chode školy.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou.

Výchova k ľudským právam je stabilnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu, učebných osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučovacích predmetov. V škole máme viacero násteniek, ktoré prezentujú Dohovor o právach detí, práva detí, prácu školy pre UNICEF, prácu ŽP, ocenenia a Linku detskej istoty s aktuálnym telefónnym číslom.
 
Slovenský výbor pre UNICEF v minulom školskom roku našej škole udelil už po desiatykrát za splnenie kritérií titul „Škola priateľská k deťom“.
 
Získať titul sa snažíme aj tento rok. Kritéria pre školský rok 2016/2017 sú nasledovné:
1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
2. Školenie o programe pre personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné neformálne stretnutia rodičov, detí a pedagógov
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF
7. Žiacka školská rada
 
Zoznam členov žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017
Predseda parlamenťákov:                              Diana Kalenská
Podpredseda parlamenťákov:                       Darina Orthová
Paralamenťáci:                                                  Sára Focková
                                                                                Denisa Csenkeyová
                                                                                Tamara Hoferová
                                                                                Karin Božiková
                                                                                Dajana Májeková
                                                                                Viktória Kovárová
                                                                                Richard Dujnič
                                                                                Michaela Baďurová
                                                                                Natália Alžbetkinová
                                                                                Adriana Dinušová
                                                                                Dávid Maruna
                                                                                Samuel Megyessi
                                                                                Juraj Ondrovič
                                                                                Andrej Beluško
                                                                                Dominika Závorková
                                                                                Michaela Gážiová
                                                                                Katarína Ilková
 
Aktivity žiackeho parlamentu, ktorým sa počas roku venujeme:
  Biela pastelka
  Svetový deň pozdravov
  Mikuláš  na škole
  Mikulášsky volejbalový turnaj žiakov a pedagógov
  Zbierka Vianočné pohľadnice
  Školy pre Afriku – Vianočná burza
  Valentínska pošta
  Valentínske kino
  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
  1. aprííííííl na škole
  Deň narcisov
  Týždeň modrého gombíka
 
Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí PDF Tlačiť E-mail

Od roku 1989 existuje medzinárodný dokument, ktorý sa volá Dohovor o právach dieťaťa. Dohovor hovorí, čo sa musí robiť pre všetky deti na svete, čiže aj pre vás, aby ste vyrastali v zdraví, v bezpečí, mohli chodiť do školy, váš názor bol vypočutý a aby s vami bolo zaobchádzané spravodlivo.
Čítať celý článok...
 
Linky pomoci PDF Tlačiť E-mail

Na bezplatné číslo telefónu 116 111 môže zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť!
Čítať celý článok...
 
Všetci to robia PDF Tlačiť E-mail
Každý to robí!

Mladí ľudia si často myslia, že iní mladí ľudia si môžu robiť omnoho viac vecí než oni sami. Myslia si, že ostatní mladí ľudia fajčiapijú omnoho viac než je v skutočnosti pravdoutento názor ovplyvňuje ich správanie. Toto sa nazýva sociálne zveličovanie.

Dánska rada pre prevenciu pred trestnými činmi vypracovala tematický manuál na základe výsledkov Projektu Ringsted, ktorý bol zameraný na životný štýl mladých ľudí , na fajčenie, pitieužívanie návykových látok. Výsledkom projektu bolo konštatovanie, že prostredníctvom tematického dňa je možné znížiť rizikové správanie sa mladých ľudí konfrontovaním ich sociálneho zveličovania, resp. nesprávnych predstávrealitou.
Projekt Dánskej rady pre prevenciu kriminality pod názvom Každý to robí! Bol realizovaný aj na našej škole.

Samotnú realizáciu projektu predchádzala dôkladná príprava naň. Nemusím ani pripomínať, že naša škola bola jednamála vidieckych škôl, ktoré sa zúčastnili tohto projektu. Dôkladná príprava pretonielen preto bola na mieste. Hodiny strávené na seminároch študovaním tohto projektunasledovná príprava realizácie pohltila viac času ako samotný tematický deň, ale to je len neklamný znak zodpovedného prístupudôslednosti zúčastnených pedagógov.

Ešte pred samotným tematickým dňom žiaci 7.B vyplnilidali vyplniť dotazníky. Dotazníky boli zamerane na odhad množstva fajčiarovtriedachna ich  reálne množstvo.   Predpoklad dánskeho projektu sa napĺňalpri vyplňovaní dotazníka odhadu fajčeniainých mladých ľudí, keď ktorýsi žiak pri otázke: „ Koľko žiakov 7. ročníka fajčíBratislave?“ lakonicky poznamenal. V Bratislave fajčí každý!

Prvým bodom tematického dňa bolo štatistické vyhodnotenie dotazníkov vyplnených 7.B, 7.A a 9.A. Ako vraví klasik : Matematika nepustí. Odhad bol veľmi zveličený oproti skutočnosti. Aby si žiaci 7.B toto premrštenie uvedomili a zapamätali, transformovali číselne vyhodnotenie ich odhadu a reality do kreslených grafov, aby vynikol rozdiel pri optickom vnímaní týchto rozdielností.

Po utvorení grafov žiaci svorne konštatovali, že zveličovali a to bola ta najsprávnejšia chvíľa na definovanie sociálneho zveličovania. Čo to je? Ako nás ovplyvňuje? Ba čo viac ako sa môžeme postaviť k tomuto fenoménu, aby nás už viac neovplyvňoval? Uvedomenie si prítomnosti sociálneho zveličovania je dôležitým bodom zlomu a nie samotné fajčenie. Práve toto uvedomenie spustilo dlhu a hlavne konštruktívnu diskusiu na témy vzniku sociálneho zveličovania a nasledovnými riešeniami ako predchádzať dosahu tohto zveličovania na naše postoje a rozhodnutia.

Pri fajčení a sociálnom zveličovaní sa žiaci 7.B spontánne a jednohlasne zhodli a dohodli na bodoch, ktoré vyjadrovali odmietavý postoj k fajčeniu. Triedna zmluva, ktorá sa zrodila s tejto diskusie a ktorá bola bez najmenšieho prejavu váhania podpísaná každým prítomným žiakom 7.B vyjadrila vysoký stupeň uvedomelosti a vyspelosti ich signatárov. 

Na potvrdenie seriózneho prístupu môžem z odstupom niekoľkých týždňov konštatovať, že 7.B už nemá ani toho jedného fajčiara čo mala a na základe toho, potvrdiť úspešnosť dánskeho projektu Každý to robí.
 
 
Európska jar PDF Tlačiť E-mail
Európska jar je každoročná kampaň, ktorá sa uskutočňuje od 22.marca do30.júna a je určená pre všetky základné a stredné školy v celej Európe.

Hlavným cieľom kampane je priblížiť žiakom život obyvateľov Európy, ale aj zamyslenia nad jej problémami a hľadanie spoločných riešení. Európska jar tiež podporuje tvorivé učenie a rozvíja schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie.

Európska jar má každý rok špecifické zameranie. Minulý rok to boli témy: Európske občianstvo a Základné práva a rok 2010 bol vyhlásený Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Keďže je naša škola
zároveň Školou priateľskou deťom, ktorá spolupracuje s Unicef,  celý rok sa niesol v duchu spomínaného hesla. Tento  rok zatiaľ  témy zamerania Európskej  jari nemáme k dispozícii, ale iste ich včas na portáli zverejnia a
naša škola sa zapojí do navrhnutých aktivít.

História Európskej jari siaha u nás do roku 2006, kedy sme sa v rámci nej zúčastnili osláv EJ v Slovinsku. Aktivita niesla názov Európska dedina a aj Slovensko tam malo vďaka Rohožníku svoj národný stánok. Celé podujatie
vtedy zastrešoval eTwinning a nám sa tak zapáčilo, že sme sa rozhodli zapojiť do Európskej jari aj budúci rok. Najúspešnejší bol rok 2007, kedy sme boli ocenení aj certifikátom kvality a pani riaditeľka  ho bola prevziať až v Bruseli. Vtedy sme organizovali verejnú aktivitu na školskom dvore. Triedy si vybrali krajinu EÚ, ktorú prezentovali nielen na obrázkovom projekte, ale aj kultúrnym programom a príslušným národným jedlom. Pozvaný bol aj
pán starosta Švaral, ktorému sa podujatie veľmi páčilo.

O podujatiach tohtoročnej Európskej jari vás budeme informovať prostredníctvom našej novej webovej stránky. 
 
Správaj sa normálne PDF Tlačiť E-mail
 

Projekt Prezídia Policajného zboru „Správaj sa normálne“ sa realizuje na našej škole viac ako desať rokov.  Je to projekt určený pre piate ročníky základných škôl. Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt (zo základného útvaru Policajného zboru), ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém.
Prvou z uvedených desiatich tém je téma „Priatelia policajti“, ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii.
 
Ďalšou témou je „Kto kradne, je zlodej“, ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam.
 
Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy „A pôjdeš v tom s nami“.
 
Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou „Správaj sa normálne“ a „To musíš vedieť“, ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke.
 
Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí „Zákerná droga“ ; „ Bingo! ... za moje peniaze!“ a „Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!“, ktorých spoločným cieľom je informovať o závislostiach, ich škodlivosti pre človeka, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život.
 
Ďalšou, pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky „Odpáľ to do vzduchu!“. Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami.
 
Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie „Každý je iný!“, ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.
 
Projekt plní nielen informačnú funkciu ( poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery atď.) ale najmä preventívnu funkciu ( napr. poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
 
Cieľom projektu je budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.