In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Výchovný poradca
Úlohy výchovného poradcu PDF Tlačiť E-mail

HLAVNÉ ÚLOHY VO VÝCHOVNOM PORADENSTVE


I.    Práca so žiakmi
II.   Spolupráca s rodičmi žiakov
III.  Spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi
IV.  Spolupráca s detskou lekárkou
V.   Spolupráca s inými inštitúciami
VI.  Poskytovanie profesijných informácií
VII. Vedenie evidencie a štatistiky


I. Práca so žiakmi

1. Zisťovanie záujmu o povolanie v 5. – 8. ročníku a jeho zaznamenanie.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi 5. – 8. ročníka

2. Individuálne pohovory so žiakmi, ktorým bude poskytnutá pomoc pri vyhľadávaní vhodného študijného, učebného odboru, vzhľadom na ich zdravotný stav a  schopnosti.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s detskou lekárkou

3. Zrealizovanie individuálnych, skupinových pohovorov podľa zvolených škôl o podmienkach, nárokoch a predpokladoch pre zvolené štúdium, učebný odbor.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

4. Zabezpečovanie účasti žiakov 9. ročníka a vychádzajúcich žiakov na „Dňoch otvorených dverí.“
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

5. Usmernenie a poskytnutie pomoci pri hľadaní vhodného učebného odboru pre tých žiakov, ktorí neboli prijatí na stredné školy.
    Kedy – máj – jún
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s rodičmi žiakov

6. Usmernenie a poskytnutie aktuálnych informácií tým žiakom, ktorí neboli prijatí do učebného odboru, resp. tým, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na ZŠ.
    Kedy – máj – jún
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s rodičmi žiakov

7. Naliehavé problémy výchovného aj vzdelávacieho charakteru okamžite riešiť pohovormi.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

8. Pomocou počítačového programu „Cesta k povolaniu“ pomôcť žiakom pri voľbe povolania.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca


II. Spolupráca s rodičmi žiakov

1. Na triednych aktívoch 8. a 9. ročníka podávať informácie o možnostiach štúdia a umiestnenia na stredných školách ako ich zaznamenalo ŠVS.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

2. Individuálne konzultácie s tými rodičmi žiakov, u ktorých je voľba povolania v rozpore s ich schopnosťami a dosahovanými výsledkami v škole.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi


III. Spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi

1. Prediskutovanie plánu práce výchovného poradcu s vedením školy.
    Kedy – september
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s vedením školy

2. Spolupráca s triednymi učiteľmi I. stupňa s cieľom sledovať a navrhovať žiakov na odborné vyšetrenie na CPPPaP.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca a triedni učitelia I. stupňa

3. Na II. stupni využívať triednicke hodiny na výchovu k voľbe povolania podľa pokynov výchovného poradcu.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

4. Poskytovať pravidelné informácie o stave na úseku rozmiestňovania žiakov na zasadnutiach pedagogickej rady.
    Kedy priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

5. Spolupráca s koordinátorom protidrogového programu.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca a všetci pedagogickí pracovníci


IV. Spolupráca s detskou lekárkou

1. Vypracovanie charakteristiky žiakov navrhovaných na ZPS.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s triednymi učiteľmi

2. Posúdenie zdravotného stavu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku a potvrdenie prihlášok detskou lekárkou.
    Kedy – február – marec
    Kto – výchovný poradca v spolupráci s detskou lekárkou


V. Spolupráca s inými inštitúciami

1. Vypracovanie zoznamu žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku na ZŠ s predbežným záujmom o študijné a učebné odbory.
    Kedy – september
    Kto – výchovný poradca

2. Vyhotovenie štatistiky o záujme žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku, opravy opisov pre ŠVS.
    Kedy – október – november
    Kto – výchovný poradca

3. Aktívna spolupráca s CPaP v Malackách v oblastiach:
    a) využívanie metodických materiálov pri profesijnej orientácii a voľbe povolania,
    b) vyhľadávanie a sledovanie žiakov problémových a talentovaných,
    c) dodržiavanie termínov zahlasovania na psychologické vyšetrenie,
    d) účasť výchovného poradcu na poradách.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca


VI. Poskytovanie profesijných informácií

1. Prostredníctvom násteniek pravidelne informovať žiakov o všetkých zmenách a novinkách, ktoré sa budú týkať štúdia na stredných odborných školách.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

2. Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia cestou násteniek a informačných brožúr „Pred štartom na strednú školu“.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

3. Uskutočňovanie besied žiakov so zástupcami stredných škôl.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca


VII. Vedenie evidencie a štatistiky

1. Vyhotovenie zoznamu vychádzajúcich žiakov.
    Kedy – september
    Kto – výchovný poradca

2. Zavedenie denníka výchovného poradcu.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

3. Evidencia žiakov so ZPS.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

4. Evidencia problémových detí.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

5. Opravy a zbery záujmov vychádzajúcich žiakov.
    Kedy – priebežne podľa harmonogramu ŠVS Bratislava
    Kto – výchovný poradca

6. Kompletizácia a distribúcia „Celoslovenského testovania z matematiky a slovenského jazyka žiakov 9. ročníka“.
    Kto – výchovný poradca a vedenie školy.

7. Kompletizácia prihlášok na stredné školy.
    Kedy – február – apríl
    Kto – výchovný poradca

8. Expedovanie prihlášok na školy s talentovou skúškou.
    Kedy – do 28. februára
    Kto – výchovný poradca

9. Expedovanie prihlášok na gymnázium a SOŠ.
    Kedy – do 20. apríla
    Kto – výchovný poradca

10. Sledovanie a evidencia prijímacích konaní, resp. evidencia prijatých a neprijatých žiakov, oznámenie výsledkov a ďalšia poradenská činnosť.
      Kedy – priebežne
      Kto – výchovný poradca


VIII. Začlenenie

1. Spolupráca s vedením školy, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi tých žiakov, ktorí sú na základe pedagogicko- psychologickej poradne evidovaní ako začlenení.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

2. Spolupráca so špeciálnymi pedagógmi našej školy- Mgr. Janette Mrázovou a Mgr. Laurou Blechovou v súvislosti so začlenenými žiakmi - plány, práca so začlenenými žiakmi, konzultácie týkajúce sa práce so žiakmi s poruchami učenia, poruchami správania či žiakmi s mentálnym postihom, oboznamovanie sa s novými informáciami, ktoré si prinesú zo školení zameraných na začleňovanie žiakov.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

3. Práca so začlenenými žiakmi
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca a špeciálny pedagóg

4. Sledovanie účinku individuálneho prístupu k týmto žiakom.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

5. Pravidelné informovať vedenia školy a pedagogickú radu o začlenených žiakoch.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca

6. Spolupráca s Centrom  poradenstva a prevencie a rodičmi v súvislosti so začleňovaním žiakov.
    Kedy – priebežne
    Kto – výchovný poradca