In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions
Home Výchovný poradca
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail

Priebeh prijímacieho konania na stredné školy a harmonogram prijímania uchádzačov  pre školský rok 2014/2015.
 
1.         V 8. ročníku boližiaci oboznámení so sústavou stredných škôl na Slovensku, podmienkami a možnosťami štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách.
V júni 2014 prebiehali individuálne pohovory so žiakmi, každý si vybral jednu strednú školu a zvolil si odbor štúdia.
Výchovný poradca (ďalej VP) vyplnil podklady pre prihlášky s predbežným záujmom žiakov o stredné školy a tie boli odoslané pre ďalšie spracovanie na Školské výpočtové stredisko v Bratislave.
 
2.             V 9. ročníku budeme počas celého školského roka organizovať tieto aktivity:
 
·  Stretnutia žiakov s pracovníkmi konkrétnych stredných škôl, besedy so žiakmi.
·  Všetky stredné školy organizujú počas prvého polroka dni otvorených dverí. Žiaci sa ich môžu zúčastniť podľa záujmu o konkrétnu školu a odbor štúdia iba v sprievode rodičov. O tejto návšteve vopred informujú VP, ktorý vydá formulár potvrdenia účasti na DOD – je to nutné pre organizáciu vyučovania.
·  Žiaci  sa môžu zúčastniť  prezentácie stredných škôl v Senici. Termín konania ....novembra 2014.
·  VP bude priebežne sledovať vývoj záujmu žiakov o štúdium na SŠ a v mesiacoch november a február nahlasovať zistené skutočnosti do ŠVS. (www.svs.edu.skwww.mapaskol.iedu.sk) . Na uvedených adresách nájdete všetky potrebné informácie súvisiace s prijímacím konaním a možnosťami štúdia na SŠ. Veľa informácií je i na stránke www.istp.sk.
·  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci MŠVVaŠ SR zverejňuje od 1. 1. 2013 2x ročne informáciu o uplatnení absolventov SŠ na trhu práce podľa krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov. Aktuálne informácie nájdete na www.uips.skv časti Regionálne školstvo.
 
3.             Prijímacie konanie na SŠ
V súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č.245/2008 Z.z. boli stanovené nasledovné termíny prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016:
 
·  na niektorých stredných školách sa konajú talentové skúšky (napr. Pedagogická a kultúrna akadémia, SŠ umeleckého zamerania, študijné odbory umeleckého zamerania, telesná výchova )    Termín konania: 25. marec – 15. apríl 2015
 
 
Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch kolách:
 
1. kolo: 11. máj (pondelok) a 14. máj (štvrtok) 2015
2. kolo: 16. jún (utorok) 2015
 
 
   Koľko prihlášok si môžu žiaci podať na strednú školu?
 
·         2prihlášky (ak sa žiak hlási na školy, kde sa vyžadujú talentové skúšky),
·         2 prihlášky na dva študijné odbory, t.j.2 termíny v 1. kole,
·         + 1 prihlášku(ak neuspeje v oboch májových termínoch a zúčastní sa 2. kola v júni)
 
Dôležitou súčasťou prihláškysú výsledky žiaka v Celoslovenskom testovaní deviatakov z matematiky a slovenského jazyka, termín konania je 8. apríla 2015 (streda). Náhradný termín je 21. apríla 2015 (utorok). 
 
Nový zákon upravujúci podmienky prijímania na SŠ:
 
          S účinnosťou od 1. septembra 2014 zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 324/2012 Z. z.“), sú zavedené ďalšie predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl.
          Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia     je to priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole.
           Do študijných odborov stredných odborných škôl je to priemerný prospech do 2,75 z tých istých predmetov. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia.
          Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu konzervatória a do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu.
 
S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné 
prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl.Riaditeľ strednej
odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie
uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho
programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho
programu stredného odborného vzdelávania.
      
KEDY SA ŽIACI MUSIA DEFINITÍVNE ROZHODNÚŤ, t.j. MUSIA BYŤ VYPLNENÉ A PODPÍSANÉ PRIHLÁŠKY:
 
prihlášky na školy s talentovými skúškami – do 20. 2. 2015
na ostatné stredné školy                                  - do 10. 4. 2015
zverejnenie kritérií na talentové odbory         - do   1. 2. 2015
zverejnenie kritérií na ostatné odbory SŠ       - do 31. 3. 2015
 
        Kritériá budú dostupné na www.svs.edu.sk
 
Po  písomnom oznámení strednej školy o prijatí žiaka na štúdium, si  zákonný zástupca osobne prevezme proti podpisu od výchovného poradcu zápisný lístok. Ten odovzdá na príslušnej strednej škole a prijímacie konanie je ukončené. 
 
Konzultačné hodiny  výchovného poradcu:
 
  • štvrtok:   8,00 –10,30 hod.
  • počas konzultačných hodín 9. ročníka
  • po ústnej dohode s rodičmi